ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Inleiding

Onderhavig document heeft tot doel het bepalen van de ALGEMENE BEPALINGEN OF VOORWAARDEN VAN AANWERVING van de diensten van Voorlopige Boeking en Boeking on-line (hierna zonder onderscheid te noemen de diensten van Voorlopige Boeking en on-line Boeking of de diensten) van NH HOTEL GROUP, S.A. (voorheen Corporación Financiera Reunida, S.A.), met maatschappelijke zetel in Madrid, C/Santa Engracia nº 120, opgericht bij openbare akte verleend voor de notaris van Barcelona Mr. José Falp op 23 december 1881, en ingeschreven in het Handelsregister van Madrid, Algemeen Boekdeel 576, 176 van Afdeling 3, Folio 34 keerzijde, blad nº 1467, en met Fiscale Identiteitscode y A-28.027.944. (hierna te noemen NH), Tel. 91 451 97 35 en Fax 91 451 97 89. De uitdrukkingen "U" en "Gebruiker" worden hier aangewend om te verwijzen naar alle personen en / of instellingen die zich om eender welke reden toegang verschaffen tot www.nh-hotels.com of gebruik maken van de diensten.

Het gebruik van deze diensten brengt met zich mee de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding en de geldigheid van elk van de Algemene Bepalingen en / of Voorwaarden vervat in de laatste bijgewerkte versie van deze Algemene Bepalingen en / of Voorwaarden, dewelke automatisch beschouwd worden opgenomen te zijn in de met NH afgesloten overeenkomst, zonder dat hun schriftelijke overname in bedoelde overeenkomst vereist is.

2. Gebruik van de diensten van Voorlopige Boeking en on-line Boeking van NH

2.1.Diensten van Voorlopige Boeking

De diensten van Voorlopige Boeking on-line hebben een louter informatieve waarde en zijn uitsluitend bedoeld om de gebruiker te mogelijkheid te bieden de beschikbaarheid na te gaan van een kamer in een hotel of stad van zijn voorkeur. BINNEN 24 UUR ONTVANGT DE GEBRUIKER EEN E-MAIL MET DE BEVESTIGING OF ZIJN BOEKING WERD UITGEVOERD, ZODAT BEDOELDE BOEKINGEN ENKEL GELDIG ZIJN NADAT ZIJ ZIJN AANVAARD DOOR NH DOOR MIDDEL VAN DE BEVESTIGING VAN DE BOEKING PER E-MAIL EN DE DAAROPVOLGENDE BETALING VAN DE BOEKING DOOR DE GEBRUIKER. De gebruiker moet de boekingsbevestiging controleren en NH onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen van eender welke vergissing.

2.2.Diensten van on-line Boeking

a. De diensten van on-line Boeking zijn bedoeld om een kamer te boeken in gelijk welk hotel van NH. HET GEBRUIK VAN DEZE DIENSTEN BRENGT MET ZICH MEE DE VOLLEDIGE EN ONVOORWAARDELIJKE AANVAARDING EN DE GELDIGHEID VAN ELK VAN DE ALGEMENE BEPALINGEN OF VOORWAARDEN VERVAT IN DE LAATSTE BIJGEWERKTE VERSIE VAN DEZE ALGEMENE BEPALINGEN EN / OF VOORWAARDEN, DEWELKE AUTOMATISCH BESCHOUWD WORDEN OPGENOMEN TE ZIJN IN DE MET NH AFGESLOTEN OVEREENKOMST, ZONDER DAT HUN SCHRIFTELIJKE OVERNAME IN BEDOELDE OVEREENKOMST VEREIST IS.

b. Procedure van aanwerving: Bij het gebruiken van de dienst zal de gebruiker een bevestigingsmail ontvangen met de bevestiging dat zijn aankooporder zich in het bevestigingsproces bevindt.. Indien u een verbruiker bent ontvangt u, nadat het met uw boeking overeenkomende debet is uitgevoerd, een mail met de bevestiging van bedoelde boeking; deze dient als bewijs van uw boeking.

c. Garantie: De boeking blijft bevestigd en gegarandeerd gedurende de ganse nacht met credit card. Ingeval u zich niet op het hotel aanmeldt zonder voorafgaande verwittiging zal u de eerste nacht van verblijf aangerekend worden (BTW en toeristenbelasting inclusief).

d. Ontbinding van de overeenkomst of annulering van de boeking: de credit card dient uitsluitend als waarborg. De annulering van boekingen door de gebruiker zal hem geen kosten wegens voorafgaande annulering veroorzaken, op voorwaarde dat deze laatste gebeurt vóór het in elk land (lokale tijd van het hotel) als limiet vastgestelde uur op de dag van aankomst. Indien dit maximum uur overschreden wordt zal NH ter vergoeding de annuleringskosten aanrekenen, gelijk aan het bedrag van de eerste nacht (BTW en toeristenbelasting inclusief), , met uitzondering van hotels in Duitsland, waar 10% de totaalprijs kan worden terugbetaald als compensatie voor niet-gemaakte kosten.

Deze bepaling geldt niet voor boekingen aan speciale tarieven. In dit geval worden de overeenkomstige vastgelegde voorwaarden toegepast.

De maximum uren van aankomst op het hotel in elk land zijn als volgt:

 • Spanje: 18.00 uur op de dag van aankomst.
 • Portugal: 18.00 uur van de dag van aankomst.
 • Nederland: 16.00 uur van de dag van aankomst.
 • België: 18.00 uur van de dag van aankomst.
 • Duitsland: 18.00 uur van de dag van aankomst.
 • Zwitserland: 18.00 uur van de dag van aankomst.
 • Argentinië: 16.00 uur van de dag van aankomst.
 • Oostenrijk: 18.00 uur van de dag van aankomst.
 • Chili: 16.00 uur van de dag van aankomst.
 • Mexico: 18.00 uur van de dag van aankomst.
 • Uruguay: 16.00 uur van de dag van aankomst.
 • Zuid Afrika: 18.00 uur van de dag van aankomst.
 • Italië: 16.00 uur van de dag van aankomst.
 • Roemenië: 16.00 uur van de dag van aankomst.
 • Hongarije: 16.00 uur van de dag van aankomst.
 • Verenigd Koninkrijk: 16.00 uur van de dag van aankomst.
 • Luxemburg: 16.00 uur van de dag van aankomst.
 • Frankrijk: 16:00 uur van de dag van aankomst.
 • Dominikaanse Republiek: 18.00 uur op de dag van aankomst.

e.ANNULERINGSBELEID IN HOTELS RESORTS
Er wordt via uw kredietkaart geen enkel bedrag aangerekend als de annulering minstens 48 uur voor de aankomstdatum plaatsvindt (plaatselijke hoteltijd).
Indien de annulering binnen de 48 uur vóór de aankomstdatum plaatsvindt, wordt 50% van de totaalprijs van het verblijf via uw kredietkaart aangerekend.
Indien de klant zonder voorafgaande mededeling niet komt opdagen, wordt 100% van de totaalprijs van het verblijf aangerekend, met uitzondering van hotels in Duitsland, waar 10% de totaalprijs kan worden terugbetaald als compensatie voor niet-gemaakte kosten.

Deze clausules zijn niet geldig voor boekingen met speciale tarieven. In dit geval zijn de voorwaarden in verband met speciale tarieven van toepassing.

De annuleringstoeslag geldt voor het volgende hotel:

 • Grand Hotel Convento di Amalfi

f. Kinderbeleid NH Resorts
NH RESORTS (Caribbean): Het kinderbeleid in al onzeresort-hotels is afhankelijk van demogelijkheden van het hotel en wordt bepaald door het management van het hotel, zoals vastgelegdin deter plaatse geldende contracten.

NH RESORTS (Europa): Het kinderbeleid in al onzeresort-hotels is afhankelijk van demogelijkheden van het hotel en wordt bepaald door het management van het hotel, zoals vastgelegdin deter plaatse geldende contracten. Indien van toepassing, is het NH kinderbeleid alleengeldig voor hotels die niet halfpension of volpension verhuren.

g. Prijzen per kamer en nacht:
De prijzen zijn uitsluitend geldig indien schriftelijk meegedeeld en voor de daarbij aangegeven termijn. Indien er een verantwoorde reden bestaat behoudt NH zich het recht voor deze tarieven te wijzigen zonder voorafgaande verwittiging.
De tarieven van de reservering worden opgegeven tijdens het reserveringsproces. Die tarieven zijn exclusief btw/verkoopsbelasting en enige andere toepasselijke belastingen volgens de plaatselijke voorschriften van elk land. Deze belastingen moeten direct in het hotel worden betaald

h. De op het moment van boeking getoonde de prijzen zijn inclusief btw (of gelijksoortige belasting) volgens het op dat moment geldende btw-tarief.
Mocht het btw-tarief veranderen tussen de datum van de boeking en de datum van de levering van diensten, aldus resulterend in een dispariteit, dient volgens de belastingwetgeving het btw-tarief te worden toegepast van het moment van de levering van diensten of verhoging van de belasting, zelfs in het geval dat het voorgaande resulteert in een verhoging van de uiteindelijke prijs die aan de gast in de reservering was medegedeeld.

2.3 De gebruiker verbindt zich ertoe de diensten te gebruiken overeenkomstig de wet, de goede zeden en gewoonten en de openbare orde, evenals de bepalingen vervat in onderhavige Algemene Bepalingen en / of Voorwaarden van aanwerving. Bijgevolg is hij ertoe gehouden geen gebruik te maken van de diensten met bedoelingen of gevolgen die onwettelijk zijn en / of in strijd met de bepalingen van onderhavige Algemene Bepalingen en / of Voorwaarden, de rechten en / of belangen van derden schaden of op eender welke wijze schade kunnen toebrengen aan de diensten, NH en / of zijn imago.

2.4 NH kan, teneinde een vlottere werking te verzekeren en ten bate van de gebruikers, op eender welk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, eenzijdig wijzigingen aanbrengen in de geleverde diensten of in de werkings-, technische en gebruikscondities van de diensten. De gebruikers kunnen ook, teneinde een betere dienstlevering te bekomen en het kwaliteitsniveau te optimaliseren, hetgeen de uiteindelijke doelstelling van NH uitmaakt, de wijzigingen voorstellen die zij nuttig achten door zich in verbinding te stellen met de verantwoordelijken van de pagina via het e-mail adres dataprotection@nh-hotels.com.

3. Bescherming van de persoonlijke gegevens van de gebruikers door NH


De gebruiker van de diensten van Voolopige Boeking en on-line Boeking die worden aangeboden via www.nh-hotels.com verstrekt daarbij vrijwillig gegevens van persoonlijke aard (hierna te noemen de Persoonlijke Gegevens) en aanvaardt uitdrukkelijk en zonder voorbehoud de geautomatiseerde verwerking en invoering in een bestand teneinde de gebruiker zijn diensten te kunnen leveren en aanbieden. NH is verantwoordelijk voor dit bestand, dat bij de bevoegde overheid geregistreerd of aangemeld wordt.

Gezien de specifieke eigenschappen van de activiteit en de diensten van NH en met het oog op een optimale ontwikkeling en verwezenlijking van zijn doelstellingen is het afstaan van persoonlijke gegevens aan derden, met inbegrip van internationale overdrachten, een noodzaak. Bedoelde afstanden of overdrachten van persoonlijke gegevens kunnen gericht worden aan de vennootschappen van GRUPO NH en / of belanghebbende derden. De afstand van persoonlijke gegevens aan dergelijke instellingen heeft als enige doelstelling de correcte levering van de door NH aangeboden diensten.

De houders van de gegevens hebben op elk moment het recht van toegang tot het bestand en kunnen hun rechten van rechtzetting, annulering en verzet uitoefenen overeenkomstig de in de wet op de bescherming van gegevens uiteengezette voorwaarden. Daarenboven kan de toestemming van de gebruiker tot het verwerken en overdragen van zijn persoonlijke gegevens op elk moment herroepen worden, zonder terugwerkende kracht, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 6 en 11 van de Organische Wet 15/1999 van 13 december betreffende de Bescherming van Gegevens van Persoonlijke Aard.

Daartoe volstaat het NH te contacteren via e-mail dataprotection@nh-hotels.com of per brief aan zijn maatschappelijke zetel in calle Santa Engracia 120, 7ª 28003 Madrid, Spanje. NH garandeert dat het in zijn inrichtingen, systemen en bestanden de nodige veiligheidsmaatregelen heeft getroffen. Bovendien staat NH in voor de confidentiele behandeling van de Persoonlijke Gegevens, hoewel het aan de Persoonlijke Gegevens en eender welke andere inlichtingen die het in zijn bezit heeft of waartoe het toegang heeft via zijn systemen aan de bevoegde overheden zal overmaken indien daartoe aangemaand overeenkomstig de in elk geval toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen. De gebruikers van www.nh-hoteles.com staan in en zijn verantwoordelijk in elk geval voor de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, geldigheid en echtheid van de verstrekte Persoonlijke Gegevens en verbinden zich ertoe deze naar behoren bij te werken.

De diensten van NH zijn niet bestemd voor minderjarigen en NH vraagt en verzamelt geen enkele informatie met betrekking tot minderjarigen.

Anderzijds kan NH informatie inwinnen via mechanismen zoals cookies of logbestanden betreffende het gebruik van pornh-hoteles.com door zijn gebruikers. Deze mechanismen hebben uitsluitend betrekking op één enkele gebruiker en zijn eigen persoonlijke computer. Hoe dan ook zal NH deze gegevens uitsluitend in hun geheel gebruiken met de uiteindelijke bedoeling om zijn diensten te verbeteren. De mogelijkheid bestaat dat NH deze informatie deelt met zijn klantenondernemingen, maar enkel op dezelfde wijze en in elk geval op een globale en statistische manier.

Het elektronische document waarmee de reservering wordt geformaliseerd wordt elektronisch gearchiveerd gedurende de vastgestelde wettelijke termijn. Klanten kunnen toegang tot de gegevens krijgen door hun bijbehorende toegangsrechten op de eerder vermelde manier uit te oefenen.

De verrichtingen van raadpleging van rekeninggegevens van de gebruiker of aanvraag van diensten via de web van Web NH gebeuren via een veilige server. De software van bedoelde server codificeert de door de gebruiker ingevoerde informatie vooraleer deze door te zenden aan NH. Bovendien beschikt NH over nauwgezette veiligheidsprocedures voor wat betreft het opslaan en de openbaarmaking van gegevens, teneinde elke toegang door onbevoegden te vermijden, overeenkomstig de bepalingen van artikel 9 van de Organische Wet 15/1999 van 13 december betreffende de Bescherming van Gegevens van Persoonlijke Aard die in Spanje van toepassing is.

4.Correct gebruik van de inhouden van de Web Site door de Gebruiker

4.1 NH verklaart dat de rechten van industriële eigendom (Merken, Handelsnamen, enz.) die op deze Web Site voorkomen zijn eigendom zijn of wettelijk uitgebaat worden krachtens gebruiksovereenkomsten of –licenties en naar behoren beschermd zijn door het geldende normenstelsel betreffende de Industriële Eigendom. De Gebruiker verbindt er zich toe de Web Site te gebruiken op een nauwgezette, correcte en wettelijke wijze en, meer in het bijzonder, gaat hij de verbintenis aan zich te onthouden van:

(a) Het verwijderen, ontwijken of manipuleren van het "copyright", de merken en andere identificerende gegevens van de rechten van NH of hun eigenaars bevat in de via de Web Site van NH op de markt gebrachte inhouden en / of producten, evenals de technische beschermingsmechanismen, de vingerafdrukken of eender welke informatiemechanismen die daarin bevat zouden zijn.

(b) Het gebruik van de inhouden en, meer in het bijzonder, de informatie van NH bekomen via de Web Site van deze laatste, voor het verzenden van publiciteit, mededelingen met het oog op de directe verkoop of eender welk ander commercieel doeleinde, of ongevraagde berichten gericht aan een veelheid van personen.

(c) Het reproduceren of kopiëren, verdelen, toegang verschaffen aan het publiek via eender welk publiek communicatiemiddel, transformeren of wijzigen van de inhouden, tenzij de toestemming van de houder van de betreffende rechten verkregen werd of dit wettelijk geoorloofd is.

(d) In het algemeen, het gebruik van de formele inhouden met doeleinden of gevolgen in strijd met de wet, de algemeen aanvaarde goede zeden en gebruiken of de openbare orde. NH verleent geen enkele gebruikslicentie of -vergunning van eender welke aard met betrekking tot zijn rechten van industriële en intellectuele eigendom of eender welke andere eigendom of recht dat verband houdt met zijn Web Site.

4.2. Procedure ingeval van inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom. Ingeval eender welke gebruiker of derde van mening is dat de eender welke van de inhouden in zijn Web Site werd ingebracht in strijd met zijn rechten van intellectuele eigendom moet hij NH een kennisgeving sturen met de volledige en nauwkeurige aanduiding van de rechten van intellectuele eigendom waarop volgens hem inbreuk werd gepleegd en de Web Site.

5. Recht van Wijziging van de Algemene Bepalingen en / of Voorwaarden van aanwerving

NH behoudt zich het recht voor deze Algemene gebruiksvoorwaarden en/of -bepalingen te wijzigen, waarbij gebruikers van de wijzigingen worden geïnformeerd via www.nh-hotels.com.

6. Uitsluiting van garanties en verantwoordelijkheid

6.1 NH STAAT GEEN BORG VOOR DE BETROUWBAARHEID, BESCHIKBAARHEID OF CONTINUITEIT VAN DE TER BESCHIKKING VAN DE GEBRUIKER GESTELDE DIENSTEN EN SLUIT DAN OOK ALLE VERANTWOORDELIJKHEID UIT VOOR DE SCHADEN EN / OF DE DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN VAN ALLERLEI AARD DIE KUNNEN VOORTVLOEIEN UIT HET GEBREK AAN BESCHIKBAARHEID, BETROUWBAARHEID OF CONTINUITEIT VAN ZIJN WEB PAGINA OF ZIJN DIENSTEN, HOEWEL HET ALLES IN HET WERK ZAL STELLEN, BINNEN DE GRENZEN VAN ZIJN MOGELIJKHEDEN, OM DE GETROFFEN PERSOON TECHNISCHE HULP TE VERSTREKKEN.

6.2 NH GAAT GEEN VERBINTENIS AAN OM DE AFWEZIGHEID VAN VIRUSSEN OF ELEMENTEN IN DE INHOUDEN DIE VERSTORINGEN KUNNEN VERWEKKEN IN DE SOFTWARE OF HARDWARE VAN DE GEBRUIKERS OF PERSONEN DIE DE PAGINAS BEZOEKEN VOORAF TE CONTROLEREN EN CONTROLEERT DEZE OOK NIET VOORAF, EN STELT ZICH BIJGEVOLG NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE SCHADEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN VAN EENDER WELKE AARD DIE DAARUIT KUNNEN VOORTVLOEIEN.

6.3 INGEVAL NH, SPIJTS HET FEIT DAT HET MET HET NODIGE VOORUITZICHT EN ZORGVULDIGHEID TEWERK GAAT, DE GEBOEKTE KAMERS NIET ZOU KUNNEN TER BESCHIKKING STELLEN OM REDENEN DIE NIET AAN NH TOE TE SCHRIJVEN ZIJN EN IN DE ONMOGELIJHEID ZOU VERKEREN OM DE DIENSTEN VOLGENS DE OVEREENGEKOMEN VOORWAARDEN TE LEVEREN, ZAL NH DE GEBRUIKER DE MOGELIJKHEID BIEDEN TE OPTEREN VOOR DE TOTALE TERUGBETALING VAN HET BETAALDE BEDRAG OF DE VERVANGING VAN ZIJN BOEKING DOOR EEN ANDERE MET GELIJKAARDIGE EIGENSCHAPPEN WAT DE CATEOGIE OF DE KWALITEIT BETREFT. INDIEN DE VERVANGENDE DIENST VAN EEN LAGERE CATEGORIE OF KWALITEIT BLIJKT TE ZIJN IS NH VERPLICHT HET VERSCHIL TERUG TE BETALEN.

7. General Terms and/or Conditions Safeguard

Ingeval één van de bepalingen van onderhavige Algemene Bepalingen en / of Voorwaarden van aanwerving ongeldig of zonder uitwerking zou worden verklaard blijven de overige Voorwaarden van toepassing in hun overeengekomen termen. NH verbindt er zich toe de door de nietigheid getroffen bepaling te vervangen door een nieuwe bepaling die zoveel mogelijk overeenkomst met het oorspronkelijk door partijen nagestreefde idee.

GEEN ENKELE IN ONDERHAVIGE OVEREENKOMST OPGENOMEN BEPALING ZAL OP ENIGERLEI WIJZE VAN INVLOED ZIJN OP DE VERPLICHTENDE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE VERBRUIKERS. INDIEN U GEEN VERBRUIKER BENT VERZAAKT U UITDRUKKELIJK AAN UW RECHT VAN AFSTAND.

8. www.nh-hotels.com en aanvaarding van gebruiksnormen

De gebruiker is er zich van bewust dat het gebruik van de diensten van Voorlopige Boeking en on-line Boeking de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding met zich mee brengt van elk van de in de Gebruiksnormen van www.nh-hotels.com bevatte bepalingen in de door NH gepubliceerde versie op het moment waarop de gebruiker de dienst aanwerft. Bedoelde gebruiksnormen zijn een aanvulling op onderhavige Algemene Bepalingen en Voorwaarden in elk aspect waarin ze met deze laatste niet in tegenspraak zijn. Daarom moet de gebruiker zich bewust zijn van het belang de normen van deze pagina te raadplegen vóór de toegang tot en / of het gebruik van deze diensten.

9. Toepasselijke wetgeving en bevoegd rechtsgebied

Onderhavige Algemene Bepalingen en / of Voorwaarden van aanwerving zijn onderworpen aan de Spaanse Wetgeving. Voor het beslechten van eender welk geschil dat zou kunnen ontstaan in verband met de gedeeltelijke of volledige geldigheid, uitvoering, naleving of ontbinding, onderwerpen NH en de gebruikers zich aan de rechtspraak van de Rechtbanken en Gerechtshoven van de hoofdstad Madrid, uitdrukkelijk verzakend aan hun eigen rechtsgebied of eender welk rechtsgebied dat hun eventueel zou kunnen toekomen. Onderhavige overeenkomst omvat de onverkorte en totale weergave van de overeenkomst tussen NH en de gebruiker en treedt in de plaats van alle voorafgaande zowel mondelinge als schriftelijke bedingen, verbintenissen, verklaringen of overeenkomsten die eerder tussen beide partijen zouden hebben bestaan.

In ieder geval zal elke controverse die zou kunnen voortvloeien uit het verlenen van services in het hotel waar de cliënt verblijft, worden voorgelegd aan de rechtbanken en tribunalen van de consument.