JURIDISCH ADVIES

1. Inleiding

Onderhavig document heeft tot doel het bepalen van de GEBRUIKSREGELS en het BESCHERMEN VAN DE GEBRUIKERS van nh-hotels.nl (hierna te noemen www.nh-hotels.nl), eigendom van NH HOTEL GROUP, S.A. (hierna te noemen NH), met zetel in Madrid, calle Santa Engracia 120, 7ª 28003 Madrid, Tel. 91 451 97 35 y Fax 91 451 97 89. De uitdrukkingen "U" en "Gebruiker" worden hier aangewend om te verwijzen naar alle personen en / of instellingen die zich om eender welke reden toegang verschaffen tot deze website.

Via nh-hotels.nl en zijn andere verwante adressen wil NH Hotel Group de wereld van NH Hotel Group dichter bij zijn gebruikers brengen. Met deze bedoeling stelt NH Hotel Group via www.nh-hotels.nl en zijn andere officiële websites informatie en diensten ter beschikking in verband met onze hotels, zoals online Reserveringen van kamers, Dienst van Voorlopige Boekingen, Localisering van hotels, Localisering volgens Tarieven, Voorlopige Boeking van Zalen en Congressen, NHClub, NH World, Beeldbank, Klantendienst, Informatie voor de Aandeelhouder, Werkbeurs en verschillende aanbiedingen in voortdurende ontwikkeling (hierna te noemen de diensten).

Het gebruik van de pagina en / of haar diensten brengt met zich mee de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding en de geldigheid van het geheel van de Algemene Voorwaarden vervat in de laatste bijgewerkte versie van deze Gebruiksnormen; om deze reden moet de gebruiker zich bewust zijn van het belang deze normen te lezen telkens hij zich toegang verschaft tot nh-hotels.nl. De toegang tot en / of het gebruik van de aan de gebruikers (hierna te noemen de gebruiker) aangeboden diensten kan onderworpen zijn aan bepaalde voorwaarden die, naargelang elk geval, deze Gebruiksnormen vervangen, wijzigen en / of aanvullen, reden waarom de gebruiker bedoelde voorwaarden moet lezen en aanvaarden vooraleer zich toegang te verschaffen en / of gebruik te maken van deze diensten en hun inhoud.

2. Gebruik van de pagina en diensten van www.nh-hotels.nl

2.1 De gebruiker verbindt zich ertoe de pagina nh-hotels.nl en de via bedoelde pagina ter beschikking gestelde diensten te gebruiken overeenkomstig de wet, de goede zeden en gewoonten en de openbare orde, evenals de bepalingen vervat in onderhevige gebruiksnormen. Bijgevolg is hij ertoe gehouden geen gebruik te maken van de pagina nh-hotels.nl of de daarin aangeboden diensten met bedoelingen of gevolgen die onwettelijk zijn en / of in strijd met de bepalingen van onderhevige gebruiksnormen, de rechten en / of belangen van derden schaden of op eender welke wijze schade kunnen toebrengen aan de pagina nh-hotels.nl of de via bedoelde pagine toegankelijke diensten schade kunnen berokkenen of hun normaal gebruik kunnen verhinderen voor de andere gebruikers, NH Hotel Group en / of zijn imago.

2.2 NH Hotel Group kan, teneinde een vlottere werking van de nh-hotels.nl te verzekeren en ten bate van de gebruikers, op eender welk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, eenzijdig wijzigingen aanbrengen in de geleverde diensten of eender welk wezenlijk aspect van deze pagina of in de werkings-, technische en gebruikscondities van de diensten van nh-hotels.nl. De gebruikers kunnen ook, teneinde een betere dienstlevering te bekomen en het kwaliteitsniveau te optimaliseren, hetgeen de uiteindelijke doelstelling van NH uitmaakt, de wijzigingen voorstellen die zij nuttig achten door zich in verbinding te stellen met de verantwoordelijken van de pagina via het e-mail adres dataprotection@nh-hotels.com .

2.3 De gebruikers van nh-hotels.nl zijn verplicht de aanwijzingen op te volgen die hun worden gegeven via e-mail, nh-hotels.nl, NH Hotel Group of haar daartoe bevoegd personeel.

3. Bescherming van de persoonlijke gegevens van de gebruikers door NH Hotel Group

Gebruikers van de online vooruitboekings- en boekingsservices die worden aangeboden via www.nh-hotels.com geven vrijwillig informatie van persoonlijke aard (hierna te noemen Persoonlijke Gegevens) en aanvaarden expliciet en volledig, zonder beperkingen, dat NH deze gegevens in geautomatiseerde processen gebruikt en ze opneemt in een bestand met als doel het leveren en aanbieden van zijn diensten. Dat bestand valt onder de verantwoordelijkheid van NH en wordt geregistreerd bij de bevoegde autoriteit.

Gezien de specifieke eigenschappen van de activiteit en de diensten van NH Hotel Group en met het oog op een optimale ontwikkeling en verwezenlijking van zijn doelstellingen is het afstaan van persoonlijke gegevens aan derden, met inbegrip van internationale overdrachten, een noodzaak. Bedoelde afstanden en overdrachten van persoonlijke gegevens kunnen gericht worden aan de vennootschappen van GRUPO NH en / of belanghebbende derden. De afstand van persoonlijke gegevens aan dergelijke instellingen heeft als enige doelstelling de correcte levering van de door NH aangeboden diensten.

De houders van de gegevens hebben op elk moment het recht van toegang tot het bestand en kunnen hun rechten van rechtzetting, annulering en verzet uitoefenen overeenkomstig de in de wet op de bescherming van gegevens uiteengezette voorwaarden. Daarnaast kan de toestemming van de gebruiker tot het verwerken en overdragen van zijn persoonlijke gegevens op elk moment herroepen worden, zonder terugwerkende kracht, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 6 en 11 van de Spaanse Wet 15/1999 van 13 december betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens

Daartoe volstaat het NH te contacteren via e-mail dataprotection@nh-hotels.com of per brief aan zijn maatschappelijke zetel in calle Santa Engracia 120, 7ª 28003 Madrid, Spanje. NH garandeert dat het in zijn inrichtingen, systemen en bestanden de nodige veiligheidsmaatregelen heeft getroffen. Bovendien staat NH in voor de confidentiele behandeling van de Persoonlijke Gegevens, hoewel het aan de Persoonlijke Gegevens en eender welke andere inlichtingen die het in zijn bezit heeft of waartoe het toegang heeft via zijn systemen aan de bevoegde overheden zal overmaken indien daartoe aangemaand overeenkomstig de in elk geval toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen. De gebruikers van www.nh-hotels.nl staan in en zijn verantwoordelijk in elk geval voor de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, geldigheid en echtheid van de verstrekte Persoonlijke Gegevens en verbinden zich ertoe deze naar behoren bij te werken.

De diensten van NH zijn niet bedoeld voor gebruik door minderjarigen en NH Hotel Group vraagt geen gegevens aan noch verzamelt gegevens over minderjarigen. NH Hotel Group kan informatie verzamelen over de navigatiegewoonten van de gebruikers op www.nh-hotels.com via instrumenten zoals cookies en logbestanden. Deze instrumenten zijn exclusief verbonden aan een gebruiker en zijn eigen pc. In dergelijke gevallen zal NH Hotel Group deze gegevens enkel als geheel gebruiken, met het doel zijn diensten te verbeteren. NH Hotel Group kan deze informatie mogelijk delen met klantbedrijven, maar steeds op globale wijze en enkel voor statistische doeleinden.

Het elektronische document waarin de reservering is geformaliseerd wordt elektronisch opgeslagen gedurende de wettelijk daarvoor vastgestelde periode. Klanten kunnen toegang tot de gegevens krijgen door hun bijbehorende toegangsrechten op de eerder vermelde manier uit te oefenen.
Opvraaghandelingen naar gegevens die aan gebruikersaccounts zijn gerelateerd en verzoeken om services en producten via het NH-web gaan via een beveiligde server. De software van de voornoemde server versleuteld de door de gebruiker ingevoerde informatie voordat deze naar NH wordt verzonden. Net zo heeft NH strikte beveiligingsprocedures betreffende de opslag en openbaarmaking van dergelijke gegevens om ongeautoriseerde toegang te voorkomen, overeenkomstig de bepalingen van Sectie negen van de Spaanse wet 15/1999 van 13 december 1999, betreffende de beveiliging en bescherming van persoonlijke gegevens, zoals die momenteel in Spanje van kracht is.

4. Redenen voor uitsluiting

NH Hotel Group behoudt zich het recht voor om de gebruikers voorlopig of definitief uit te sluiten in elk van de volgende gevallen:
Niet-naleving van eender welke van de Algemene Gebruiksvoorwaarden vastgelegd in onderhavig document.
Niet-naleving van de wetten, de moraal en de openbare orde.
De uitsluiting van de gebruiker betekent niet dat NH Hotel Group verzaakt aan de overeenkomstige wettelijke vorderingen of de shadeloosstellinigen waarop het wettelijk recht heeft.

5. Recht van Wijziging van de Gebruiksnormen

NH Hotel Group behoudt zich het recht voor om eender welke van de bepalingen en voorwaarden van onderhavige Gebruiksnormen eenzijdig en zonder voorafgaande verwittiging te wijzigen, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden die het geschikt acht, en zal de gebruikers van de aangebrachte wijzigingen op de hoogte brengen via nh-hotels.nl.

6. Intellectuele Eigendom en Auteursrechten

Alle in www.nh-hotels.nl weergegeven informatie, zijn grafisch ontwerp en de code in HTML, JAVA, JAVA Script of Active X, zijn beschermd door auteursrechten of andere rechten van bescherming van intellectuele eigendom.

Deze rechten behoren uitsluitend aan NH HOTEL GROUP of zijn licentiegevers. De gebruikers van Internet die deze website bezoeken kunnen de daarin bevatte informatie visualiseren en ophalen of privéweergaven ervan in hun computersysteem inbrengen, op voorwaarde dat de gereproduceerde element nadien niet aan derden worden afgestaan of geïnstalleerd worden in een op Internet of op een lokaal netwerk aangesloten server. Ongeacht het in onderhevige gebruiksnormen bepaalde, is het gebruik, de verspreiding, verwijzing, afstand of openbare bekendmaking van reproducties of eender welke andere handeling betreffende een deel of het geheel van de op www.nh-hotels.nl gepubliceerde informatie zonder voorafgaande toestemming van NH HOTEL GROUP verboden. De gebruiker is ertoe gehouden de in www.nh-hotels.nl bevatte inhoud en inlichtingen aan te wenden op een zorgvuldige, correcte en wettelijke wijze en, in het bijzonder, uitsluitend voor zijn persoonlijk en niet commercieel gebruikt, en op voorwaarde dat de inhoud of eender welke vermelding van bronnen, copyright en andere gegevens betreffende de rechten van NH HOTEL GROUP of van derden niet verwijderd of gewijzigd worden, met andere woorden, met behoud van het oorspronkelijke formaat. Elke reproductie of kopie, verdeling of publicatie van gelijk welke aard van de inhoud van de in www.nh-hotels.nl gepubliceerde informatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NH HOTEL GROUP is verboden. De vergunning voor reproductie kan aangevraagd worden per e-mail op dataprotection@nh-hotels.com

Ingeval eender welke gebruiker of derde van mening is dat de in www.nh-hotels.nl weergeven inhoud daarin opgenomen werd in strijd met de auteursrechten of andere rechten van bescherming van de intellectuele eigendom verzoeken wij dat hij NH in kennis zou stellen van deze omstandigheid door kennisgeving aan het e-mail adres dataprotection@nh-hotels.com, met aanduiding van ten minste de volgende gegevens: a) Naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres van de reclamant. b) Gegevens van de houder van de auteursrechten of andere rechten van bescherming van de intellectuele eigendom waarop eventueel inbreuk werd gepleegd. c) Aanduiding van de strijdige inhouden en hun locatie op de pagina www.nh-hotels.nl. d) Verklaring dat de opname van de inhouden gebeurd is zonder de uitdrukkelijke toestemming van de houder van de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom. Ongeacht het bepaalde in de voorgaande leden behoudt NH zich het recht voor zich te verdedigen tegen klachten gebaseerd op de geldende normgeving betreffende publiciteit en auteursrechten of andere rechten van bescherming van de intellectuele eigendom.

7. Hyperlinks

7.1 Ingeval www.nh-hotels.nl via links verwijst naar publiciteit of webpagina's van derden gaat NH Hotel Group geen verbintenis aan om de diensten, inhouden, gegevens, bestanden, producten en eender welk soort op de webpagina of webpagina's van derden weergegeven materiaal vooraf te controleren en controleert deze ook niet vooraf en keurt ze niet goed en eigent zich deze niet toe, zodat NH Hotel Group zich onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk stelt voor de wettelijkheid van de inhouden van bedoelde pagina / pagina's; de derde partij is uitsluitend verantwoordelijk, bij wijze van opsomming en zonder beperking, voor de inachtname van de wettelijkheid, goede zeden en gebruiken en openbare orde voor wat betreft de inhouden en de garantie dat deze geen inbreuk plegen op de rechten van derden. Het bestaan van een hyperlink betekent niet automatisch dat er enige relatie bestaat tussen NH en de eigenaar van de webpagina waarop voorkomt.

7.2 Gebruikers of derden die ene hyperlink met de webpagina www.nh-hotels.nl wensen op te zetten moeten de garantie bieden dat de hyperlink uitsluitend toegang zal verlenen tot de paginas of diensten van de pagina www.nh-hotels.nl maar, bij wijze van opsomming en zonder beperking, geen reproductie van inhouden, deep-links, browsers, onnauwkeurige of onjuiste verklaringen zal verrichten in verband met de inhouden of the webpagina van www.nh-hotels.nl. Behoudens de tekens die deel uitmaken van de hyperlink staat de gebruiker er borg voor dat de webpagina waarop de hyperlink opgezet wordt geen merken, handelsnamen, labels van zaken, benamingen, logotypes, slogans of eender welk soort onderscheidingsteken eigendom van NH zal bevatten.

8. Uitsluiting van garanties en verantwoordelijkheid

8.1 NH HOTEL GROUP VERBINDT ZICH ER NIET TOE DE INHOUD TE CONTROLEREN OF TE HEBBEN GECONTROLEERD OP DE AANWEZIGHEID VAN VIRUSSEN OF ANDERE ELEMENTEN DIE DE SOFTWARE OF DE HARDWARE VAN DE GEBRUIKERS OF BEZOEKERS VAN DE WEBSITE KUNNEN WIJZIGEN EN IS BIJ GEVOLG NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE EN/OF ENIG VERLIES VOORTVLOEIEND UIT DE BESCHIKBAARHEID, BETROUWBAARHEID OF CONTINUITEIT VAN HAAR SERVICES. NH ZAL WEL IN DE MATE VAN HET MOGELIJKE PROBEREN TECHNISCHE BIJSTAND TE VERLENEN AAN DE BETROKKEN PERSOON.

8.2 NH HOTEL GROUP GAAT GEEN VERBINTENIS AAN OM DE AFWEZIGHEID VAN VIRUSSEN OF ELEMENTEN IN DE INHOUDEN DIE VERSTORINGEN KUNNEN VERWEKKEN IN DE SOFTWARE OF HARDWARE VAN DE GEBRUIKERS OF PERSONEN DIE DE PAGINAS BEZOEKEN VOORAF TE CONTROLEREN EN CONTROLEERT DEZE OOK NIET VOORAF, EN STELT ZICH BIJGEVOLG NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE SCHADEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN VAN EENDER WELKE AARD DIE DAARUIT KUNNEN VOORTVLOEIEN.

8.3 NH GAAT GEEN VERBINTENIS AAN OM DE DIENSTEN, INHOUDEN, GEGEVENS, BESTANDEN, PRODUCTEN EN EENDER WELK SOORT MATERIAAL BEVAT IN DE WEBPAGINA OF WEBPAGINA'S VAN DERDEN VOORAF TE CONTROLEREN EN CONTROLEERT ZE OOK NIET VOORAF, NOCH KEURT HET DEZE GOED OF EIGENT HET ZICH DEZE TOE, ZODAT NH ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID DE VERANTWOORDELIJKHEID OP ZICH NEEMT VOOR DE WETTELIJKHEID VAN DE INHOUDEN VAN HUN WEBPAGINA / WEBPAGINA'S; DE DERDEN ZIJN UITSLUITEND VERANTWOORDELIJK, BIJ WIJZE VAN OPSOMMING EN ZONDER BEPERKING, VOOR DE INACHTNAME VAN DE WETTELIJKHEID, GOEDE ZEDEN EN GEBRUIKEN EN OPENBARE ORDE MET BETREKKING TOT DE INHOUDEN EN DE GARANTIE DAT DEZE GEEN INBREUK PLEGEN OP EENDER WELKE RECHTEN VAN DERDEN.

8.4 NH HOTEL GROUP GAAT GEEN VERBINTENIS AAN TOT HET CONTROLEREN VAN EN CONTROLEERT NOCH WAARBORGT DE BETROUWBAARHEID, BESCHIKBAARHEID OF CONTINUITEIT VAN DE WERKING VAN DE PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE TER BESCHIKKING VAN DE GEBRUIKER WORDEN GESTELD DOOR DERDEN DIE NIET OPGENOMEN ZIJN IN www.nh-hotels.nl, EN NEEMT DAN OOK GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID OP ZICH VOOR DE SCHADEN EN / OF DAARUIT VOORTVLOEIENDE KOSTEN DIE TE WIJTEN ZIJN AAN HET GEBREK AAN BESCHIKBAARHEID, BETROUWBAARHEID OF CONTINUITEIT VAN HUN WEBPAGINA OF HUN DIENSTEN. 12.7 DE GEBRUIKER IS VERANTWOORDELIJK VOOR ALLE EVENTUEEL AAN NH HOTEL GROUP VEROORZAAKTE SCHADEN EN / OF DAARUIT VOORTVLOEIENDE KOSTEN VAN EENDER WELKE AARD ALS GEVOLG VAN HET NIET NALEVEN DOOR DE GEBRUIKER VAN DE WET OF EENDER WELKE VAN DE IN ONDERHEVIGE OVEREENKOMST VASTGELEGDE ALGEMENE VOORWAARDEN.

9. Vrijwaring van de Gebruiksnormen

Should any of the stipulations of these Rules of Use be declared null and void or unenforceable, the remaining conditions shall be maintained in the agreed terms. NH undertakes to substitute the stipulation in question, adhering as far as is possible to the initial intent of the parties.

10. Toepasselijke wetgeving en bevoegd rechtsgebied

Onderhavige Gebruiksnormen zijn onderworpen aan de Spaanse Wetgeving. Voor het beslechten van eender welk geschil dat zou kunnen ontstaan in verband met de gedeeltelijke of volledige geldigheid, uitvoering, naleving of ontbinding, onderwerpen NH en de gebruikers zich aan de rechtspraak van de Rechtbanken en Gerechtshoven van de hoofdstad Madrid, uitdrukkelijk verzakend aan hun eigen rechtsgebied of eender welk rechtsgebied dat hun eventueel zou kunnen toekomen. Onderhavige overeenkomst omvat de onverkorte en totale weergave van de overeenkomst tussen NH en de gebruiker en treedt in de plaats van alle voorafgaande zowel mondelinge als schriftelijke bedingen, verbintenissen, verklaringen of overeenkomsten die eerder tussen beide partijen zouden hebben bestaan.