ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET NH HOTEL GROUP REWARDS-PROGRAMMA

1. Inleiding

Deze voorwaarden reguleren het Rewards-programma van NH Hotel Group (voorheen NH WORLD-programma). Het Rewards-programma van NH Hotel Group (hierna: 'het Programma') is het loyaliteitsprogramma eigendom van NH Hotel Group, S.A. met maatschappelijke zetel te Madrid, [Straat] C/ Santa Engracia nr. 120, en fiscale identiteitscode (C.I.F.) A-28027944 (hierna 'NH').


In deze voorwaarden wordt in detail beschreven hoe de Houders van het Programma (hierna 'de Houder' of 'de Houders') Punten kunnen verkrijgen en inwisselen, met inbegrip van de bijzonderheden van toepassing op elk soort transactie. De voorwaarden kunnen worden geraadpleegd op de website www.nh-hotels.nl.


Door de uitdrukkelijke aanvaarding of, mocht het geval zich voordoen, de aanvaarding zonder vereiste formele ondertekening van genoemde voorwaarden (met voorafgaande effectieve kennisneming van hun bestaan en hun inhoud), verklaart de Houder de inhoud ervan te kennen en zich eraan te onderwerpen gedurende de tijd dat hij/zij Houder is van het Programma.


De Houder zal enkel gebruik kunnen maken van de voordelen die deel uitmaken van het Programma in de vestigingen en voor de diensten en tarieven die op dat moment zijn opgenomen in het Programma (raadpleeg de lijst met hotels die deelnemen hier)  waarvan de bijgewerkte en van kracht zijnde voorwaarden te allen tijde door de Houder kunnen worden geraadpleegd op de website www.nh- hotels.nl.


NH behoudt zich het recht voor de onderhavige Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien er redenen zijn die deze wijziging rechtvaardigen, alsook de lijst van de in het Programma opgenomen vestigingen, diensten en tarieven te wijzigen. De Houder heeft te allen tijde toegang tot de bijgewerkte en van kracht zijnde Algemene Voorwaarden, hetzij op de website www.nh-hotels.nl, hetzij in de Hotels of via andere informatiekanalen, van welke aard ook, die ter beschikking van de Houders zullen worden gesteld zodat zij op elk moment op de hoogte zijn van de voorwaarden die te allen tijde op hen van toepassing zijn en waarvan zij de inhoud verklaren te kennen.


Het Programma wordt vanaf dit moment gereguleerd door de onderhavige voorwaarden, en eventuele voorgaande voorwaarden worden uitdrukkelijk nietig verklaard.

2. DEELNAME AAN HET PROGRAMMA

2.1. Aanvraag van de Rewards-kaart van NH Hotel Group (hierna 'de Kaart') en toetreding tot het Programma.

De wijzen om de inschrijving in het Programma aan te vragen en zodoende te kunnen genieten van de daaraan verbonden voordelen zijn de volgende:

- Via internet, door het invullen van het formulier op www.nh-hotels.nl.
- Door het invullen van het formulier op papier en het af te geven in een van de bij het Programma aangesloten Hotels. Dit formulier is beschikbaar in de aan het Programma deelnemende hotels.

De Rewards-kaart van NH Hotel Group is persoonlijk en niet overdraagbaar, en identificeert de Houder aan de hand van zijn/haar persoonlijke gegevens en het persoonlijke nummer van zijn/haar Puntenrekening,
waardoor hij/zij wordt gemachtigd gebruik te maken van het Programma vanaf het moment van aanvaarding van de onderhavige Algemene Voorwaarden of, mocht het geval zich voordoen, na het geven van zijn/haar uitdrukkelijk akkoord erover in geval het contract online wordt gesloten.

2.2. De punten (voorheen: credits)

Als munteenheid gebruikt het Programma Punten, waarvan de waarde overeenkomt met 1 euro. De Punten zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld voor geld of niet in het Programma gespecificeerde goederen. Het verkrijgen en inwisselen van de Punten gebeurt persoonlijk door de Houder.

De Punten en het recht om ze te verzilveren zijn onderhevig aan voorschriften in verband met hun vervaldatum.

Zodoende vervalt het recht op aanvraag tot registreren van niet automatisch op de Kaart opgetekende Punten na 6 maanden, te tellen vanaf de datum van elke consumptie die het recht op het verkrijgen van Punten inhoudt.

Voor het efficiënt afhandelen van de gespaarde Punten en voor het effectief worden van de opeising ervan moeten in elk specifiek geval de documenten worden bijgesloten die de consumptie waarmee Punten werden gespaard, staaft; daarvoor moet de factuur die de consumpties rechtsgeldig staaft, worden opgestuurd, hetzij per fax (+34 91 451 97 34), hetzij per e-mail naar nhrewards@nh-hotels.com.

De Houder verkrijgt Punten voor maximaal 7% van het nettobedrag van deze gefactureerde consumpties.

Als zich op een gegeven moment omstandigheden zouden voordoen die niet op NH te verhalen zijn en waardoor de dienst voor het sparen en/of gebruik van Punten onderbroken zou worden door een panne in de verbinding, heeft de Houder het recht om zijn/haar niet opgetekende Punten te blijven sparen, maar hij/zij zal geen gebruik kunnen maken van zijn/haar Kaart tot de verbinding hersteld is, zonder dat hij/zij om die reden van NH een voordeel kan eisen of een schadeclaim kan indienen.

De gedurende een kalenderjaar opgespaarde Punten vervallen 18 maanden na de datum waarop ze zijn verkregen, op voorwaarde dat ze in de tussentijd niet zijn ingewisseld.

Zonder afbreuk te doen aan voorgaande bepalingen, behoudt NH zich het recht voor om voor de Promotiepunten een andere vervaldatum toe te passen.

3. HOUDERS EN MEDEHOUDERS VAN HET PROGRAMMA

Houders of Medehouders van het Programma moeten natuurlijke personen ouder dan 18 jaar zijn. Per Hoofdaccount mag maar één Medehouder worden aangesloten.


Houder en Medehouder hebben dezelfde rechten en plichten met betrekking tot de voordelen van het Programma en wat betreft het sparen en gebruiken van de Punten, onafhankelijk van wie deze heeft aangemaakt.

Houder en Medehouder hebben dezelfde rechten en plichten met betrekking tot de voordelen van het Programma en wat betreft het sparen en gebruiken van de Punten, onafhankelijk van wie deze aangemaakt heeft.


Op het moment van inschrijving of daarna kan de Houder de toetreding van een andere persoon verzoeken zodat die als Medehouder van zijn Puntenrekening geldt door het invullen van het daarvoor benodigde formulier dat beschikbaar is (i) aan de receptie van de Hotels, (ii) op aanvraag bij de Ledenservice van het Rewardsprogramma van NH Hotel Group (nhrewards@nh-hotels.com) of (iii) op de website www.nh-hotels.nl.


Voor het inschrijven van de Medehouder is onvoorwaardelijk zijn/haar handtekening en zijn/haar volledige aanvaarding zonder voorbehoud van de onderhavige Algemene Voorwaarden vereist, door ondertekening en afgifte van het formulier aan de Receptie van onze Hotels, ofwel door het uitdrukkelijk aanvaarden van de onderhavige Algemene Voorwaarden op de website. Medehouders kunnen in geen geval de inschrijving verzoeken van een andere Medehouder.

4. VOORDELEN VAN HET PROGRAMMA

Het Programma geeft de Houder, evenals de Medehouder, het recht om gebruik te maken van de volgende voordelen, die worden opgebouwd na identificatie als Houder van het Programma op het moment van betaling van de overeenkomstige factuur of, indien van toepassing, op het moment dat beroep wordt gedaan op een van de voordelen die hieronder staan beschreven, mits deze verband houdt met een verblijf in een Hotel:
a) Punten verkrijgen over het totale nettobedrag van de factuur, mits de diensten worden beheerd door de NH Hotel Group en verband houden met de verblijfsfactuur.
b) Punten gebruiken voor het betalen van in het Programma opgenomen verblijven, ontbijten en/of restaurantdiensten (mits deze verband houden met een verblijfsfactuur).
c) Gebruikmaken van de exclusieve of preferentiële voordelen of aanbiedingen van het NH Hotel Group Rewards-programma. 


Op basis van het aantal verblijven of overnachtingen dat de Houder/Medehouder tijdens de Termijn heeft opgebouwd, bestaan er vier categorieën Kaarten.
Elke categorie geeft recht op bepaalde voordelen die zijn beschreven op de website www.nh-hotels.nl alsook in de berichten aan de Houders.
NH behoudt zich het recht voor om voor bepaalde categorieën geen fysieke Kaarten uit te geven. In de Hotels die specifiek in het Programma zijn vermeld, wordt niet van de Houder verlangd dat hij/zij zijn/haar fysieke Kaart toont om zich te identificeren en zo Punten te verkrijgen; het is voldoende zich te identificeren in het Hotel.
De voordelen kunnen niet worden gecombineerd met andere loyaliteitsprogramma’s van de Hotels.
De Houder heeft het recht en de plicht het Programma te kiezen waarvan hij/zij gebruik wil maken tijdens zijn/haar verblijf in het Hotel. 


Punten gespaard bij verblijven in onze hotels in Colombia, Chili en Ecuador, zijn geldig voor een periode van 6 maanden en kunnen niet worden ingewisseld in deze hotels totdat de integratie van deze hotels in de NH Hotel Group is voltooid.
Om deze reden worden gasten die zich in een van deze hotels voor NH Rewards hebben aangemeld, pas na december 2016 meegenomen in de jaarlijkse herclassificering van leden.

5. BEPERKINGEN VAN HET PROGRAMMA

Het verkrijgen en gebruiken van de punten is gebonden aan beperkingen. De Houders hebben te allen tijde toegang tot de bijgewerkte lijst met Hotels, Diensten en Tarieven die op dat ogenblik deel
uitmaken van het Programma en wel via de website www.nh-hotels.com, telefonisch op +44 0203 49 98 951 / +34 91 398 44 38, in de Hotels zelf, dan wel via andere kanalen die worden gebruikt voor communicatie met de Houder.

6. Website van het NH Hotel Group Rewards-programma

Zodra de gebruiker naar behoren is aangemeld als Houder en/of Medehouder van het Programma, heeft hij/zij toegang tot de privépagina’s van het Programma, op voorwaarde dat hij/zij zich correct identificeert door het invoeren van zijn/haar toegangsgegevens: e-mailadres en wachtwoord (essentieel).

Via de privépagina’s van het Programma kunnen de Houder en/of Medehouder onder andere: het aantal Punten op hun rekening raadplegen, de laatste transacties met betrekking tot het sparen en gebruik van Punten in detail bekijken, schenkingen uitvoeren, persoonlijke gegevens bijwerken, enzovoort.

NH kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onrechtmatige toegang door derden tot de privépagina’s van het Programma, noch voor frauduleus gebruik dat de Houder/Medehouder van de gegevens of van de informatie zou kunnen maken.

7. VERLIES, SCHADE OF DIEFSTAL VAN DE KAART

In geval van verlies van of schade aan de Silver, Gold of Platinum Kaart kan de Houder of de Medehouder telefonisch een vervangende Kaart aanvragen bij de ledenservice van het NH Hotel Group Rewards-programma (+44 0203 49 98 951 / +34 91 398 44 38). In geval van diefstal van de Kaart dient de Houder of de Medehouder dit te melden bij de ledenservice van het NH Hotel Group Rewards-programma (+44 0203 49 98 951 / +34 91 398 44 38).

Na rapportage van de diefstal zal NH de puntenrekening onmiddellijk opheffen en het aantal geregistreerde Punten toekennen aan een andere rekening, die zo snel mogelijk ter beschikking zal worden gesteld aan de Houder en/of Medehouder. NH is in geen geval aansprakelijk voor eventueel frauduleus gebruik dat derden, niet gerelateerd aan de Houder en/of Medehouder, kunnen maken van de Kaart en de daarop gespaarde voordelen.

8. ANNULERING VAN DEELNAME AAN HET PROGRAMMA

De (fysieke) Kaart heeft geen vervaldatum, maar kan wel worden ingetrokken en deelname aan het Programma kan om de volgende redenen worden geannuleerd:

a) Op verzoek van de Houder: middels een aanvraag daartoe via www.nh-hotels.nl of via de ledenservice van het NH Hotel Group Rewards-programma.

b) Op verzoek van NH:
- Wanneer de Houder gedurende 12 maanden geen gebruik heeft gemaakt van de door NH aangeboden producten en diensten en/of gedurende 12 maanden geen transacties heeft uitgevoerd middels facturering, inwisselen of schenking (onder de voorwaarden genoemd in paragraaf 11.2 hieronder).
- Onrechtmatig of frauduleus gebruik van het Programma: NH behoudt zich het recht voor om iedere Houder tijdelijk of definitief uit het NH Hotel Group Rewards-programma uit te schrijven in geval van niet-naleving van de algemene voorwaarden, onregelmatigheid in de betalingen of ongepast gedrag in het hotel, onverminderd het mogelijke recht van NH op schadevergoeding.
- In geval van overmacht of overheidsverplichtingen, wettelijke bepalingen of andere verplichtingen die leiden tot het annuleren van het Programma.
- Wanneer bedrijfsstrategische redenen van NH dit vereisen.
- Door het overlijden of verdwijnen van de Houder van de Kaart, indien er geen Medehouder is.

In al de voorgaande gevallen verliest de Houder automatisch het recht op het gebruik van de Kaart en op de aan het Programma verbonden voordelen alsook de gespaarde punten op de Puntenrekening. In geval van annulering omwille van bedrijfsstrategische redenen van NH beschikken de Houders over een termijn van 6 maanden, uitsluitend voor het inwisselen van de Punten, en verdwijnen bijgevolg de mogelijkheden om Punten te verkrijgen alsook de daaraan verbonden voordelen.

In elk van de onder het voorgaande punt b) opgesomde gevallen, aangezien het Programma voor de Houder kosteloos is, ziet hij/zij uitdrukkelijk af van het eisen van schadevergoeding jegens NH wegens annulering van de Kaart en/of het Programma.
Onverminderd de annulering van de Houder kan de Medehouder de rekening blijven gebruiken. De Medehouder kan echter geen aanvraag indienen voor de registratie van een andere persoon als nieuwe Medehouder.

Het verkopen of ruilen van Kaarten of voordelen van het Programma is strikt verboden en leidt tot de onmiddellijke annulering van de Kaart en deelname aan het Programma.

9. AANSPRAKELIJKHEID

NH is niet aansprakelijk voor:

a). Het gebruik van en/of doeleinden waartoe de Houder en/of Medehouder de Kaart of de gespaarde Punten zouden kunnen aanwenden.

b). Enige inbreuk op de vastgestelde verplichtingen door de Houder en/of Medehouder van de Kaart.

c). Enige tekortkoming, fout bij het sparen van Punten, gegevensverwerking, enzovoort die niet rechtstreeks aan NH is toe te rekenen of die redelijkerwijs buiten de controle van NH valt.

d). Enige indirecte of gevolgschade berokkend aan de Houder en/of Medehouder voortvloeiend uit het gebruik van de Kaart of de voordelen of diensten die overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst zijn geleverd.

e). Schade voortvloeiend uit het onrechtmatig gebruik van de Kaart door de Houder en/of Medehouder, conform de bepalingen in deze algemene voorwaarden.

f). De betrouwbaarheid, beschikbaarheid of continuïteit van de diensten die op afstand ter beschikking worden gesteld van de Houder en/of de Medehouder. Hierdoor is elke aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het resultaat zou kunnen zijn van het gebrek aan beschikbaarheid, betrouwbaarheid of continuïteit van de website of de diensten, uitgesloten. NH zal echter, voor zover mogelijk, trachten om technische ondersteuning te bieden aan de benadeelde persoon.

g). NH verplicht zich niet tot het controleren en controleert niet op voorhand of er virussen of elementen in de inhoud aanwezig zijn die kunnen leiden tot wijzigingen in de software of de hardware van de gebruikers of bezoekers van de website. Zodoende kan NH niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die daarvan het resultaat zou kunnen zijn.

10. PUNTEN VERKRIJGEN

De punten worden verkregen wanneer de houder onder de op dat moment geldende voorwaarden en bepalingen gebruikmaakt van de services die door NH worden aangeboden. Elke houder moet zichzelf als zodanig kenbaar maken op het moment van inschrijving bij het hotel en wanneer hij/zij voornemens is gebruik te maken van de voordelen van het programma.

Door gebruik te maken en te profiteren van de vestigingen die aan het programma deelnemen en de services die onder het programma vallen, verkrijgt de houder en/of medehouder een percentage in punten voor alle gefactureerde concepten (netto), op voorwaarde dat:
(i) de vestiging, services en tarieven op dat moment in het programma zijn opgenomen en (ii) het gebruik van deze services aan een accommodatiefactuur is gekoppeld.

Er kan voor elke factuur slechts één kaart worden aangeboden en punten kunnen worden verzameld voor maximaal 5 kamers tijdens één en hetzelfde verblijf door de houder.

De punten worden verzameld zonder limiet en op basis van het totale nettofactuurbedrag voor de houder van NH of de services die onder het programma vallen, met inachtneming van de beperkingen en restricties die in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen.

Met betrekking tot het genot van de houder en/of medehouder van de aanbiedingen onder het programma is een wereldwijd maximum vastgesteld van 10% in punten, tenzij NH besluit deze limiet te verhogen.
Het aantal punten dat op de rekening van de houder en/of medehouder wordt verzameld, wordt berekend op basis van het nettofactuurbedrag van de houder, zonder btw of andere belastingen die van toepassing kunnen zijn.

De punten worden toegekend aan de kaarthouder die persoonlijk in het hotel heeft verbleven of aan de ontvanger van de service.

10.1 Categorieën van het programma

Er zijn vier categorieën in het programma, naargelang de verblijven of nachten die de houder/medehouder tijdens de periode heeft verzameld.
NH past de volgende categorieën toe op grond van de volgende criteria:

- NH Blue: Deze categorie wordt toegekend aan nieuwe houders en aan houders met maximaal 4 verblijven of maximaal 10 overnachtingen tijdens de periode. Deze houders kunnen profiteren van 3% in punten voor alle gefactureerde nettoconcepten zoals in deze algemene voorwaarden uiteengezet.

- NH Silver: Deze categorie wordt toegekend aan houders met 5 t/m 10 verblijven of 11 t/m 20 overnachtingen tijdens de periode. Deze houders kunnen profiteren van 3,6% in punten voor alle gefactureerde nettoconcepten en tevens profiteren van andere voordelen die op de website www.nh-hotels.com zijn vermeld.

- NH Gold: Deze categorie wordt toegekend aan houders met 11 t/m 19 verblijven of 21 t/m 40 overnachtingen tijdens de periode. Deze houders kunnen profiteren van 3,9% in punten voor alle gefactureerde nettoconcepten en tevens profiteren van andere voordelen en acties die op de website www.nh-hotels.com aan houders worden gemeld.

- NH Platinum: Deze categorie wordt toegekend aan houders met 20 of meer verblijven of meer dan 40 overnachtingen tijdens de periode. Deze houders kunnen profiteren van 4,2% in punten voor alle gefactureerde nettoconcepten en tevens profiteren van andere voordelen en acties die op de website www.nh-hotels.com aan houders worden gemeld.

Met betrekking tot het verdienen van punten voor het geheel van de gefactureerde nettoservices gelden de volgende afrondingen naar boven of beneden:
- Wanneer de totale hoeveelheid een getal van 5 of minder achter de komma bevat, wordt het punt naar beneden afgerond
- Wanneer de totale hoeveelheid een getal van meer dan 5 achter de komma bevat, wordt het punt naar boven afgerond

Het bezit van een bepaald type kaart geeft geen recht op de voordelen die daaraan zijn verbonden en is onder alle omstandigheden onderworpen aan de werkelijke situatie van het aantal verzamelde verblijven of overnachtingen dat in het account van de houder is verzameld.

Bij de start van elke nieuwe periode beoordeelt NH op basis van het aantal verzamelde verblijven of overnachtingen dat de houder/medehouder gedurende de direct daaraan voorafgaande periode heeft verzameld of de categorie van de houder/medehouder wordt gehandhaafd of opgehoogd. Met betrekking tot het categoriseringsproces wordt het volgende uitgesloten voor de berekening van verblijven of overnachtingen:  reserveringen die zijn gedaan met zakelijke of recreatieve groepen en bemanningen van luchtvaartmaatschappijen.


In het geval dat het categoriseringsproces in een upgrade naar een hogere categorie zou resulteren, levert NH een welkomstgeschenk om de houder/medehouder hiervan in kennis te stellen.


Houders van het NH Rewards programma die tevens aandeelhouder van NH Hotel Group S.A. zijn, kunnen als volgt upgraden: (i) naar de NH Gold-categorie als u een aandelenpakket met een waarde tot 3.000 euro bezit; of (ii) naar de NH Platinum-categorie als u een aandelenpakket ter waarde van 3.000 euro of meer bezit. Voor het beheren van een houdercategorie-upgrade moeten houders bewijs van hun aandeelhouderstatus overleggen door hun aandelencertificaat per e-mail naar nhrewards@nh-hotels.com te sturen. Indien geen (geldig) bewijs wordt ontvangen, behoudt NH Hotel Group zich het recht voor de categorie van de houder niet te wijzigen. In het geval dat de houder zijn/haar NH Hotel Group S.A.-aandelen verkoopt, moet hij/zij NH Hotel Group hiervan op de hoogte stellen zodat de juiste houdercategorie kan worden vastgesteld. Voor nieuwe houders geldt dat, zodra ze bij het programma zijn ingeschreven, NH hun een welkomstgeschenk zal geven dat ook aan de houder zal worden gemeld en dat zij vanaf hun tweede verblijf in een hotel dat aan het programma deelneemt, kunnen beginnen punten te verzamelen. De algemeen aanvaarde regels zullen worden gebruikt voor het naar boven/beneden afronden van decimalen bij de berekening van in het account verzamelde punten.

11. PUNTEN GEBRUIKEN (INWISSELEN)

De punten kunnen worden ingewisseld voor het volgende: i) betaling van de accommodatie, inclusief ontbijt en andere services (mits deze worden beheerd door NH Hotel Group en aan een accommodatiefactuur zijn gekoppeld) en voor de tarieven die in het programma zijn opgenomen; ii) donaties aan de hieronder vermelde stichting; iii) overdracht aan een derde, waarbij de weggegeven punten in het NH Hotel Group Rewards-account van de desbetreffende derde worden opgenomen.

Wanneer een factuur gedeeltelijk door het inwisselen van punten wordt betaald, kunnen er met dat deel van de factuur punten worden verdiend.
Wanneer een factuurbedrag dat geheel of gedeeltelijk is betaald met punten een waarde achter de komma heeft, wordt het aantal benodigde punten naar boven afgerond om die decimale waarde te omvatten. Bijvoorbeeld: een factuurbedrag van 135,01 wordt met 136 punten voldaan, een bedrag van 45,78 wordt betaald met 46 punten en een bedrag van 100,99 met 101 punten.


De punten worden ingewisseld op het moment dat de factuur wordt betaald, de donatie wordt gegeven of de punten worden overgedragen aan derden.

Houders kunnen hun punten gedurende een periode van 18 maanden inwisselen. De verkregen punten voor een verblijf verlopen 18 maanden na de datum waarop zij zijn verkregen, tenzij ze voordien worden ingewisseld.

De houder is verantwoordelijk voor het betalen van alle belastingen die van toepassing kunnen zijn op puntentransacties.

De punten kunnen niet worden gecombineerd en/of overgebracht tussen het programma en het andere programma's van NH.

11.1 Inwisseling van punten voor accommodatie en restaurantservices.

Op het moment van inwisseling van de punten geldt de nettowaarde van de gebruikte services plus de bijbehorende belastingen.

Voor reserveringen die rechtstreeks door de houder worden gedaan (zonder tussenpersonen, zoals bijvoorbeeld reisbureaus), is een ‘gecombineerde betaling’ mogelijk. In deze gevallen kan naar wens van de houder het desbetreffende bedrag met contant geld, met pinpas/creditcard of met punten worden betaald. In andere gevallen kan de factuur alleen worden betaald met cash of debit-/creditcard.

In alle gevallen wordt slechts één kaart per verblijf aanvaard. Voorts is de ‘gecombineerde optie’ tevens conform de voorgaande paragraaf toegestaan als de reservering door een reisbureau wordt gedaan met directe betaling in het hotel en bij een tarief waarmee punten kunnen worden ingewisseld.

Voor elke transactie is slechts één type valuta toegestaan.

11.2 Punten inwisselen voor donaties.

De houder/medehouder kan punten doneren aan het project dat NH met UNICEF is overeengekomen.

Elk verzoek om te doneren dient te worden gedaan door het formulier hiervoor op www.nh-hotels.com in te vullen.

Het minimumbedrag voor een donatie is 30 punten. De donaties leveren in geen geval nieuwe punten op.

Nadat de transactie is goedgekeurd conform de online procedure voor dit doel, verliest de houder en/of medehouder zijn/haar recht op het gedoneerde aantal en hebben zij uit hoofde daarvan niets meer te vorderen op NH.

De aangegeven puntenwaarde in het donatieverzoek kan variëren, afhankelijk van de geldende voorwaarden tijdens de periode waarin de overeenkomst tussen NH en UNICEF van kracht is. NH verbindt zich ertoe de houder zo spoedig mogelijk over eventuele wijzigingen in de punteninruilwaarde te informeren, waarbij geldt dat de houder onder het genoemde concept geen enkele aanspraak tegen NH kan doen gelden.

11.3 Punten inwisselen voor overdracht aan derden.

De houder/medehouder kan zijn/haar punten aan een of meer personen overdragen, mits die personen kaarthouders zijn of op dat moment bij het programma staan ingeschreven. Voor elk verzoek om punten weg te geven, dient het desbetreffende formulier te worden ingevuld.

Het minimaal over te dragen aantal is 30 punten en het maximum is het totale beschikbare puntenaantal in het NH Hotel Group Rewards-account. Punten weggeven levert in geen geval nieuwe punten op.

De punten worden onmiddellijk overgedragen als de ontvanger een NH Hotel Group Rewards-houder of -medehouder is. In andere gevallen wordt de ontvanger gevraagd zich binnen 30 dagen bij het programma in te schrijven, zodat de punten aan hem/haar kunnen worden overgedragen. Als deze periode verstrijkt zonder dat de ontvanger zich voor NH Hotel Group Rewards heeft aangemeld, wordt de transactie geannuleerd en worden de punten in het account van de houder/medehouder teruggestort.

Nadat de transactie is goedgekeurd conform de online procedure voor dit doel, verliest de houder en/of medehouder zijn/haar recht op het gedoneerde aantal en heeft hij/zij niets meer te vorderen op NH. De overgedragen punten behouden hun oorspronkelijke vervaldatum en dienen als zodanig door de begunstigde vóór genoemde datum te worden gebruikt.

12. GEHEIMHOUDING EN GEGEVENSBESCHERMING

NH, geregistreerd in het handelsregister van Madrid, Volume 576, Sectie 3, Folio 34, pagina 1467 en met btw-nr. (CIF) A-28.027.944, en alle andere entiteiten in de NH-groep en andere samenwerkende entiteiten aan wie de persoonsgegevens van de NH Hotel Group Rewards-kaarthouder zijn toegewezen of die hier toegang toe hebben gehad, verklaren te handelen in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgesteld door de huidige wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, met name in de Organieke Wet Bescherming Persoonsgegevens 15/1999 van 13 december (hierna OWBP) en aanvullende regelgeving.
De gegevens die in het kader van deze algemene voorwaarden worden verzameld, worden behandeld en opgenomen in administratie die uitsluitend eigendom van NH is en die naar behoren is geregistreerd in het algemene register gegevensbescherming van het Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming, voor de in deze algemene voorwaarden beschreven doeleinden.

Zoals hieronder beschreven vindt de geautomatiseerde en niet-geautomatiseerde verzameling en verwerking van de persoonsgegevens plaats voor het handhaven, beheren, administreren, uitbreiden en verbeteren van de services waarop of waarvoor de houder besluit zich te abonneren of te registreren of deze te gebruiken, om de genoemde services af te stemmen op de voorkeuren van alle gebruikers en om de mate van tevredenheid met de verleende service te meten.
In dit verband geeft de kaarthouder zijn/haar ondubbelzinnige toestemming voor de overdracht van zijn/haar persoonlijke gegevens, onder strikte geheimhouding, aan bedrijven binnen de NH-groep (te raadplegen op www.nh-hotels.com en waarvan sommige zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden).
De toegang van derden tot de gegevens in de administratie in eigendom van NH in het kader van het verlenen van de service is onderworpen aan de beginselen van genoemde Organieke Wet Bescherming Persoonsgegevens (OWBP).

De houder behoudt zich de mogelijkheid voor van uitoefening van zijn/haar recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet, middels schriftelijke kennisgeving aan NH Hotels, C/ Santa Engracia 120, 28003 Madrid,
Spanje, per e-mail naar dataprotection@nh-hotels.com of bij een van de hotels van de keten door het invullen van het voor dit doel in het hotel beschikbare formulier.

De houder dient onder alle omstandigheden te garanderen dat de verstrekte gegevens correct en authentiek zijn en voor dit doel worden de houders aangespoord om hun gegevens up-to-date te houden en te zorgen dat deze in overeenstemming zijn met hun huidige situatie. Daarom moet NH door de houder of medehouder schriftelijk (per post, fax, e-mail of internet) over elke wijziging van naam, adres, e-mailadres, enzovoort, worden ingelicht, zodat NH kan toezien op een correcte service. Gebeurt dit niet, dan zal NH geen enkele aansprakelijkheid hebben.

De houder verleent ook uitdrukkelijk toestemming aan NH voor het sturen van aanbiedingen van goederen en services waarin hij/zij mogelijk geïnteresseerd zou kunnen zijn of voor het sturen van mededelingen over promoties en evenementen die de kaart een toegevoegde waarde geven ten gunste van de houder, zowel door NH zelf of door derden op het gebied van recreatietoerisme, vastgoed of de hotel- en horecasector, voor reclame- en commerciële doeleinden, met inbegrip van het toesturen van commerciële informatie langs elektronische weg of per post. NH zal de houder eenvoudige procedures bieden om de gegeven toestemming in te trekken.

</form>Ik wens geen reclame of commerciële informatie te ontvangen.</form>


NH kan op vertrouwelijke wijze informatie aan de houder en/of medehouder verstrekken met betrekking tot zijn/haar accountoverzicht en andere persoonlijke gegevens, teneinde een correcte en meer effectieve service te kunnen bieden.

Om de gegevens te annuleren wordt de contractuele relatie tussen de houder en NH twaalf maanden na de annulering van de kaart geacht te zijn beëindigd, mits er geen lopende vorderingen zijn en er geen sprake is van een bepaalde bijzondere wettelijke situatie waardoor deze noodzakelijkerwijs van kracht zou blijven, een en ander in overeenstemming met het bepaalde in de Organieke Wet 15/1999 van 13 december.

13. RECHTSBEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

Op de algemene voorwaarden is Spaans recht van toepassing. Voor ieder probleem dat zich voordoet met betrekking tot de interpretatie en toepassing van deze algemene voorwaarden, doen de partijen uitdrukkelijk afstand van de rechtsmacht van hun eigen rechtsgebied en onderwerpen zij zich uitdrukkelijk aan de bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van Madrid (Spanje).

Mei 2016